A Fundación Barrié e Cáritas suman esforzos para reducir o abandono e o fracaso escolar

Caritas Galicia atención a menores

Ponse en marcha o «Programa de atención a menores e educación familiar», que se desenvolverá ata decembro de 2015 cun orzamento total de 300.000 euros, dos cales 150.000 serán aportados pola Fundación Barrié.

As accións previstas inclúen bolsas de estudo e actividades de apoio escolar dirixidas por voluntarios de Cáritas para fillos de familias en situación de urxencia ou vulnerabilidade social.

As cinco Cáritas Diocesanas de Galicia (Santiago de Compostela, Mondoñedo-Ferrol, Lugo, Ourense e Tui-Vigo) asumen a xestión do programa, a través de profesionais da súa rede en Galicia e voluntarios vinculados ao ámbito educativo.

O programa engloba diferentes accións de intervención:

· Un acompañamiento personalizado por parte de profesionais de Cáritas. Entre outras accións, desenvolveranse visitas a domicilio e actividades de formación específica, como alfabetización e talleres de competencias básicas, economía doméstica ou reforzo da comunicación na familia.

· Outra achega do programa será o apoio económico ás familias mediante axudas complementarias para a compra de libros e material escolar, así como becas para que os seus fillos poidan acceder, en igualdade de condicións, a recursos especializados e actividades extraescolares.

· Para rematar, o programa prevé tamén a elaboración de documentación, talleres e campañas de sensibilización en centros escolares.

Sebastián Mora, secretario xeral de Cáritas Española, no acto de presentación do convenio lanzou unha chamada á esperanza e unha invitación a asumir o compromiso de todos á hora de construír alternativas para as persoas que non teñen os seus dereitos fundamentais cubertos.

O secretario xeral de Cáritas Española estivo acompañado no acto polos directores das Cáritas Diocesanas de Galicia.

Nova xornada do Curso de Formación en Matrimonio e Familia

A segunda xornada deste 2º ano do Curso de Formación en Matrimonio e Familia (2015) será o vindeiro sábado 7 de marzo en Silleda. O seu título é “A educación afectiva e sexual na familia: ser pais”, e a relatora principal é a doutora Nieves González Rico.

No apartado de experiencias, a partir das 17:30, o plan previsto é:

Ademais de coñecer as Fundacións Desarrollo y Persona e COF Diocesano de Valladolid, que serán presentados por Nieves González, tamén haberá representantes doutras dúas realidades interesantes:

Proxecto Raquel España (por video-conferencia): Maria José Mansilla

Red Madre Galicia: Mónica Fernández

Nesta xornada búscase capacitar a pais, profesores e axentes de pastoral para abordar a sexualidade desde unha perspectiva que responda aos desexos máis profundos do corazón humano.

9 días de Xavier. Novena da Graza

Novena GRAZA

 Entre os días 4 e 12 de marzo, a parroquia de San Francisco Xavier de Lugo acolle a Novena da Graza.

Horario da Novena

Mañá

7:30 Rosario e procesión

8 00 e 12:00 Novena e Eucaristía

Tarde

18:00 Rosario

18:30 e 20 00 Novena e Eucaristía

Domingo: 10:00, 11:30, 12:30 e 18:30h

Predicador: Rvdo. D. Juan Antonio Fraile, misioneiro comboniano

Actos especiais

Día 6: Unción de enfermos ás 16:30 h

Día 7 Dedicado á Virxe, procesión de antorchas logo da Eucaristía das 20:00 h.

Día 8: Procesión desde o Barrio de Montirón ás 9:30h

Día 10. Celebración comunitaria do perdón ás 19:00 h

Darase a venerar a reliquia do santo nas eucaristías.

Confesións en todos os actos. A Novena retransmítese por COPE

Ten lexitimidade a Relixión na escola?

A presenza da Relixión na Escola non é un privilexio da Igrexa, nin unha concesión arbitraria dun partido político. É un dereito dos pais/nais e do alumnado. Recollemos nas seguinte liñas a base legal que sustenta ese dereito.

A nova Lei de Educación, a LOMCE, (Disposición Adicional 2ª) sobre a Ensinanza da Relixión, sinala:

1. “A ensinanza da relixión católica axustarase ó establecido no Acordo sobre Ensinanza e Asuntos Culturais suscrito entre a Santa Sé e o Estado español. A tal fin, e de conformidade co que dispoña dito Acordo, incluirase a relixión católica como área ou materia nos niveis educativos que corresponda, que será de oferta obrigatoria para os centros e de carácter voluntario para os alumnos e alumnas”.

(En términos semellantes expresábanse as anteriores leis educativas)

O Acordo entre o Estado Español e a Santa Sé sobre Ensinanza e Asuntos Culturais, de decembro de 1979, sobre esta cuestión indica:

Art. 2. “Os plans educativos …incluirán a ensinanza da Relixión Católica en todos os Centros de Educación, en condicións equiparables ás demais disciplinas fundamentais. Por respeto á liberdade de conciencia, dita ensinanza non terá carácter obrigatorio para os alumnos. Si se garante o dereito a recibila”.

Ese Acordo que entrou en vigor o 4 de decembro de 1979 segue vixente.

Tamén a Constitución Española é clara:

Art. 16.3. Ningunha confesión terá carácter estatal. Os poderes públicos terán en conta as crenzas relixiosas da sociedade española e manterán as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa Católica e as demais confesións”.

Art. 27. 1. “Todos teñen dereito á educación. Recoñécese a liberdade de ensinanza. 2. A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto ós principios democráticos de convivencia e ós dereitos e liberdades fundamentais. 3. Os poderes públicos garanten o dereito que asiste ós pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións”

E para rematar, a Lei Orgánica 7/1980, do 5 de xullo, de Liberdade Relixiosa.

Art. 2. 1. “A liberdade relixiosa e de culto, garantida pola Constitución, comprende o dereito de toda persoa a:

c) Recibir e impartir ensinanza e formación relixiosa de toda índole, xa sexa oralmente, por escrito ou por calquera otro procedimento; elexir para si, e para os menores non emancipados do ámbito escolar, a educación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións”.

Art. 2.3. “Para a aplicación real e efectiva destes dereitos, os poderes públicos adoptarán as medidas necesarias para facilitar a asistencia relixiosa nos establecementos públicos militares, hospitalarios, asistenciais, penitenciarios e outros baixo a súa dependencia, así como a formación relixiosa nos centros docentes públicos”.

Relixión na Escola, SI. E non porque si, senón porque é un dereito que temos como cidadáns españois. Dereito que teñen case todos os cidadáns de todos os países de Europa. Pero disto escribiremos outro día.

Miguel Rico Gómez

Dtor. da Oficina da Delegación Diocesana de Ensinanza

A %d blogueros les gusta esto: