Protocolo de prevención do contaxio nos lugares de culto da diocese de Lugo

Tras decretar o 14 de marzo pasado o estado de alarma, para evitar a expansión do covid-19, o Goberno de España anunciou agora o levantamento paulatino das medidas restritivas.

Dada a grave responsabilidade que supón previr o contaxio da enfermidade, lembramos a todos a necesidade de seguir as normas ditadas a este respecto polas nosas autoridades lexítimas.

E establecemos as seguintes disposicións para a celebración do culto público nas nosas parroquias, encomendándoas á prudencia dos sacerdotes responsables e dos membros das súas comunidades.

I. Disposicións de carácter xeral

1. Segue vixente a dispensa do precepto dominical, concedida o pasado 13 de marzo. Recoméndase ás persoas que presenten síntomas ou sexan poboación de risco que sigan absténdose de acudir ao templo.

2. De maneira semellante, os sacerdotes pertencentes ao grupo de risco están eximidos das obrigacións de celebración do culto público nas súas parroquias.

3. Poderá congregarse ao Pobo de Deus para a celebración do culto público a partir do día 11 de maio, inicio da fase 1, respectando as seguintes condicións:

3.1. Garantirase que os espazos estean desinfectados conforme ás normas sanitarias antes de cada celebración.

3.2. Para a desinfección, utilícense produtos que non danen o mobiliario das igrexas. O Ministerio de Cultura recomendou recentemente o etanol, disolto ao 70%. En caso de utilizar outros produtos, compróbese antes a súa ficha técnica.

3.3. Ofrecerase á entrada do templo xel hidroalcohólico ou algún desinfectante similar para as mans.

4. Nos horarios en que se ofrece acceso libre aos fieis para a oración, a porta do templo deberá estar aberta. Os espazos afectados serán desinfectados antes de cada apertura.

5. Para determinar o aforamento e a distancia de seguridade, tomarase como referencia o indicado polas autoridades civís para cada fase (até agora 1/3 na primeira fase e 1/2 na segunda).

6. Pídese que, en xeral, os fieis fagan uso de máscara nas igrexas.

7. As pías de auga bendita continuarán baleiras.

8. Recoméndase aos fieis non tocar retablos, imaxes ou outros obxectos artísticos.

II. Disposicións ao redor da celebración da Santa Misa

1. Persoas responsables ocuparanse de:

1.1. A entrada ordenada dos fieis no templo, respectando a distancia de seguridade.

1.2. O peche da porta de entrada, ao completar o aforamento permitido.

1.3. A distribución dos fieis no templo.

1.4. A orde á hora de comulgar.

1.5. A apertura da porta ao terminar a celebración e a saída ordenada dos fieis respectando a distancia de seguridade.

2. As portas das igrexas manteranse abertas á entrada e saída das celebracións.

3. Evitaranse os coros nas celebracións; recoméndase manter un só cantor ou algunhas voces individuais e algún instrumento.

Non se distribuirán follas de cantos, coas lecturas ou calquera outro obxecto de papel.

4. Non se pasará a cesta da colecta, senón que se advertirá aos fieis da súa colocación nun lugar determinado e facilmente accesible.

5. O cáliz, a patena e os copones estarán cubertos coa palia durante a pregaria eucarística. Manteranse por separado a forma que sumirá o sacerdote e as formas para a comuñón dos fieis.

6. O sacerdote celebrante desinfectará as súas mans ao empezar o canon da misa e, xunto cos demais ministros da comuñón, antes de distribuíla.

7. Mantense a indicación de evitar dar a man e outras formas de contacto físico no rito da paz. Lémbrase que, segundo o previsto nas normas, é posible prescindir deste rito nas actuais circunstancias.

8. O diálogo individual da comuñón (“O Corpo de Cristo. Amén”), será substituído pola oración que fará publicamente o sacerdote antes de comulgar (“O Corpo de Cristo gárdenos para a vida eterna”) ao que o pobo responderá en voz alta (“Amén”). A Eucaristía distribuirase logo en silencio.

III. Disposicións relativas a outras celebracións sacramentais

1. A celebración do Sacramento da reconciliación e os momentos de escoita dos fieis: ademais das medidas xerais, escollerase un espazo que permita manter a distancia social asegurando a confidencialidade. Tanto o fiel como o confesor deberán levar máscara. Ao acabar, aconséllase reiterar a hixiene de mans e a limpeza das superficies.

2. Bautismo: Rito breve. Nas unciones pódese utilizar un algodón ou bastonciño dun só uso, incinerándose ao terminar a celebración.

3. Matrimonio: Os aneis, arras, etc., deberán ser manipulados exclusivamente polos contraentes. Mantéñanse a debida prudencia na firma dos contraentes e as testemuñas, así como na entrega da documentación correspondente.

4. Unción de enfermos: Unción de enfermos: Rito breve. Na administración dos óleos pode utilizarse un algodón ou bastonciño como se indicou anteriormente. Os sacerdotes moi maiores ou enfermos non deberían administrar este sacramento a persoas que están infectadas por coronavirus. En todo caso, obsérvense as indicacións de protección indicadas polas autoridades sanitarias correspondentes. En todo caso, obsérvense as indicacións de protección indicadas polas autoridades sanitarias correspondentes.

5. Exequias de defuntos: Os funerais e as exequias seguirán os mesmos criterios da misa dominical. Aínda que sexa difícil neses momentos de dor, convén lembrar a importancia de manter a distancia de seguridade. Deberán cumprirse as limitacións que establezan as autoridades sanitarias nos velorios e cemiterios.

6. Na celebración de bautismos, primeiras comuñóns, vodas ou funerais recoméndase ao párroco acordar en diálogo cos interesados a organización do servizo de orde, así como o aforamento e as oportunas medidas de precaución.

IV. Utilización de dependencias parroquiais para reunións ou sesións formativas

De acordo coas pautas indicadas na Previsión orientativa do Ministerio de Sanidade:

1. Na primeira fase, poderán ter lugar reunións de menos de 30 persoas, en espazos pechados nos que non se supere 1/3 do aforamento, e respectando a distancia de seguridade e a utilización de máscaras.

2. Na segunda fase, poderán ter lugar reunións de menos de 50 persoas, en espazos pechados nos que non se supere 1/3 do aforamento, e respectando a distancia de seguridade e a utilización de máscaras.

3. Na terceira fase, poderán ter lugar reunións de menos de 80 persoas, en espazos pechados nos que non se supere 1/3 do aforamento, e respectando a distancia de seguridade e a utilización de máscaras.

Todas estas medidas comezarán a aplicarse a partir do día 11 de maio, coincidindo co inicio da Fase 1. Serán revisadas puntualmente segundo a normativa emanada polas autoridades competentes.

Lugo, Cidade do Sacramento, a 6 de maio de 2020

A nosa fe no Señor Xesús é verdadeira

Queridos irmáns,

nestes días, en que a nosa vida acostumada cambia como consecuencia desta crise sanitaria (as actividades detéñense, afectando mesmo ao traballo cotián, espértase a conciencia de nosa propia fraxilidade pola proximidade da enfermidade a todos, etc.), as esixencias fundamentais do corazón, as nosas responsabilidades para cos nosos seres queridos, o próximo e toda a sociedade, seguen sendo as mesmas.

Todos seguimos sendo fillos de Deus, a cuxa Providencia paterna podemos confiarnos, certos do seu amor misericordioso. Toda a nosa fe no Señor Xesús segue sendo verdadeira e fonte de esperanza. Por iso acollemos de corazón a vida, coas súas tarefas, tamén nestas circunstancias, e non tememos a morte.

Estas certezas que nos fan ser quen somos, que sosteñen ás nosas persoas, deben estar estes días particularmente vivas e conscientes. Non cesou a esperanza, aínda que estivésemos enfermos nós mesmos ou os nosos seres queridos, nin tampouco quedou sen vixencia o amor ao próximo, a nosa responsabilidade máis verdadeira.

Somos familia de Deus, somos Igrexa súa, vivimos unidos ao seu Fillo, como irmáns, baixo o amparo da Nai de Deus e Nai nosa, María Santísima. Isto non é posto en cuestión de ningunha maneira polas medidas que adoptamos recentemente os bispos da nosa provincia eclesiástica.

A Santa Misa seguirá celebrándose todos os días e ofreceremos ao Pai o sacrificio do seu Fillo Xesucristo pola salvación do seu pobo, pola saúde dos enfermos, por quen os coidan e pola liberación da nosa sociedade desta pandemia que agora nos afecta.

Seguindo as indicacións das autoridades suspendemos as celebracións litúrxicas públicas -por exemplo, as Misas parroquiais-. En efecto, non podemos nós convocar e reunir ao noso pobo cando se nos pediu a todos o contrario para limitar a expansión do virus. Ofrezamos ao Señor este sacrificio, motivado polo amor ao próximo e non pola falta de piedade; e usemos os instrumentos que a Igrexa nos ofrece: seguir as celebracións polos medios audiovisuais e practicar a “comuñón espiritual”, na que, realizada con verdade, atópanse os froitos propios do sacramento da Eucaristía. Nas nosas parroquias poderemos atopar información e axuda para todo iso.

A necesidade momentánea de evitar congregar ao Pobo nos nosos templos agudízase no caso dos chamados «grupos de risco». Aquelas persoas que teñen problemas respiratorios ou febre, evidentemente xa non poden participar en celebracións en espazos pechados, pero tampouco aqueles que correrían máis risco en caso de infección: persoas de máis de 70 anos ou con patoloxías previas de certa gravidade. Así nolo indican as autoridades sanitarias e eu querería pedirvos este sacrificio a todos.

Isto aplícase tamén, por suposto, aos sacerdotes: seguide esta mesma recomendación! A vosa saúde importa moito ao Pobo de Deus que peregrina na nosa Diocese.

Por outra banda, nesta situación é moi importante que ninguén se considere só ou desamparado e que os cristiáns, a pesar de non vernos nas igrexas, manteñámonos unidos como familia que somos. Renovemos esta certeza de ser un único corpo en Cristo e procuremos que ningunha persoa maior, enferma ou pobre, se vexa soa ou abandonada.

Aos sacerdotes convídoos a intensificar a oración e a celebrar diariamente a Santa Misa, aínda que esta deba ser sen pobo. Igualmente propóñolles que cada un destes días, ás doce da mañá, teñan un momento de oración ante o Santísimo pedindo polos enfermos, o persoal sanitario, as autoridades civís e por todas as persoas que seguen prestando servizo para o ben de todos. Sería bo, irmáns sacerdotes, que, dentro das vosas posibilidades, fixésedes resoar as campás da igrexa principal a esa hora, para que o pobo saiba que nese momento, en toda a nosa Diocese, os crentes, cada un desde a súa casa, unímonos nunha oración de súplica a Deus.

Neste mesmo sentido, convido a todos os fieis a unirse á iniciativa xa tomada nas dioceses galegas irmás, que propuxeron o rezo común do Santo Rosario nos nosos fogares ás oito da tarde.

Serán xestos útiles tamén para lembrarnos que estamos unidos nestas circunstancias, que somos comunidade, parroquia e Igrexa do Señor máis aló de paredes e separacións circunstanciais.

Todos estamos pendentes da evolución desta difícil situación. Pero en todos os casos, ademais de seguir as indicacións das nosas autoridades, convídovos: usemos os instrumentos que temos a disposición; sigamos preto das nosas parroquias e uns doutros; aproveitemos para renovar a fe no noso Señor, a nosa conciencia de que as nosas vidas están nas súas mans.

Encomendemos confiadamente á nosa Nai a Virxe os nosos sufrimentos e inquietudes, pedíndolle que sexa agora e sempre avogada nosa.

Nai do Ceo, ti brillas

como signo de consolo e de firme esperanza.

Nas túas mans poñemos a nosa vida

confiando na túa materna protección.

Contigo e en nome de Xesús, o Fillo de Deus,

elevamos a nosa humilde oración ao Pai

e pedimos polos enfermos,

polos que están sós

e por todos os que nestes días

entregan a súa vida a favor de todos.

María, Saúde dos enfermos,

volve cara a nós os teus ollos misericordiosos,

atende as nosas súplicas e protéxenos de todo mal.

Amén.

Co meu afecto e bendición,

+Alfonso Carrasco Rouco, bispo de Lugo

14 de marzo de 2020

[Texto en castellano]

Nota dos bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela sobre as novas medidas nos actos relixiosos ante a expansión do “coronavirus”

Ante a situación creada pola expansión do virus Covid19, a responsabilidade polo ben da saúde propia e do próximo lévanos a adoptar algunhas medidas destinadas a evitar a propagación da enfermidade con ocasión das nosas celebracións litúrxicas e encontros pastorais. É unha responsabilidade cidadá e unha esixencia do amor ao próximo previr o contaxio nestes momentos. Estas novas medidas engádense ás xa ofrecidas na Nota dos Bispos da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela do pasado 8 de marzo.

Como indicación xeral, en espera doutras medidas que poidan ser adoptadas polo Ministerio de Sanidade ou pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, queremos convidar a todos os fieis a seguir as disposicións dadas polas nosas autoridades sanitarias, e particularmente a aqueles que pertencen a grupos considerados de risco, segundo os criterios oficiais das autoridades sanitarias nacionais e autonómicas.

Dadas as advertencias primeiras, establecemos:

Celebracións litúrxicas

  • Dispénsase aos fieis cristiáns das dioceses da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela da asistencia á Eucaristía, os domingos e festas de precepto. Pódese seguir a santa Misa por radio ou televisión, así como por internet. A comuñón espiritual é unha práctica tradicional da Igrexa que temos que recuperar nestas dolorosas circunstancias, e pode ser ocasión de santificación e de comuñón eclesial.
  • Suspéndese as celebracións comunitarias e públicas da Santa Misa ata ser superada a actual situación de emerxencia.
  • Os sacerdotes continuarán celebrando diariamente a Eucaristía, rezando polo Pobo de Deus, sendo posible a asistencia dun pequeno grupo de fieis. Aínda que non poidamos reunirnos fisicamente todos, seguimos sendo comunidade, parroquia, Igrexa de Deus.
  • Os funerais poden celebrarse segundo a modalidade de Celebración “das Exequias sen misa”. As misas exequiais poden ser celebradas despois desta fase crítica; ou nestes momentos só co grupo dos familiares máis achegados.
  • Pospóñanse as celebracións de aniversarios ata despois de Semana Santa.
  • Estas indicacións aplicaranse igualmente para as celebracións litúrxicas da Semana Santa. Aconsellamos igualmente aos responsables das Confrarías que sigan tamén as orientacións das autoridades sanitarias.
  • Suspéndese a celebración das Confirmacións.
  • Rógase que se pospoña, igualmente, calquera outra celebración que non sexa urxente.
  • Para o sacramento da penitencia, úsense espazos que permitan cumprir coas esixencias hixiénicas indicadas polas autoridades sanitarias.

Catequese

Suspéndense os encontros parroquiais, arciprestais e diocesanos de catequese, en principio ata despois de Semana Santa.

Actividades formativas

Suspéndense, ata nova indicación, todos os encontros programados polas distintas Delegacións ou Secretariados diocesanos e polos Arciprestados e as Parroquias. Igualmente aconséllase ás diferentes asociacións e movementos das nosas Igrexas diocesanas que suspendan posibles encontros previstos.

Acción caritativa

Polo que se refire á actividade das Cáritas parroquiais, interparroquiais e diocesanas, non se pecharán os espazos dedicados á actividade caritativa. Pero convídase a extremar a prudencia na atención individualizada.

Museos, bibliotecas e arquivos

Seguindo a recomendación das autoridades autonómicas, polo momento permanecerán pechados ao público os museos, as bibliotecas e os arquivos dependentes das Dioceses.

Os templos das nosas Dioceses seguirán abertos, a menos que as autoridades sanitarias digan o contrario, como signo de esperanza e ao dispor dos fieis para que poidan ir rezar, sen aglomeracións e vivir no silencio estes momentos difíciles. Aos fieis lémbraselles a posibilidade de contactar coa súa Parroquia para calquera necesidade, especialmente para a recepción de sacramentos como, por exemplo, a Penitencia ou a Eucaristía.

Estamos a vivir un tempo de desconcerto, aínda que sabemos que Deus na súa providencia está pendente de nós pois non é alleo a canto nos pasa. Temos que pedir nestes momentos que nos axude a vivir esta realidade con sentido profundamente cristián.

De acordo coa nosa fe, que nos convida a confiar sempre en Deus, exhortamos á oración a todo o Pobo de Deus, encomendando ao Señor e á Santísima Virxe María esta situación que atravesamos. Rogamos en particular que os presbíteros ofrezan a Santa Misa pola saúde do noso pobo, particularmente dos enfermos e do persoal sanitario; e que esta intención estea presente no rezo da Liturxia das Horas, e na oración das nosas comunidades de vida consagrada, particularmente contemplativas.

Os cristiáns temos que responder con responsabilidade e a través da caridade, xerando novas formas de presenza e de coidado, moi particularmente cara ás persoas soas ou abandonadas. Agora máis ca nunca necesitamos renovar a nosa confianza en Deus e reavivar en nós o don da caridade. Así mesmo agradecemos o traballo abnegado que están a realizar os profesionais sanitarios e investigadores científicos, así como os axentes da pastoral da saúde.

Estas medidas, e outras que eventualmente se puidesen tomar, á espera das indicacións das autoridades ante o novo escenario do estado de alarma, teñen carácter temporal. E estarán en vigor en principio ata despois de Semana Santa.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.

+ Luís, Bispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso, Bispo de Lugo.

+ José Leonardo, Bispo de Ourense.

+Luís Angel cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago.

A %d blogueros les gusta esto: