Ser de esquerdas é estar a favor da eutanasia?

Facerse esta pregunta é non quedarse nos estereotipos dominantes. Aquí a opinión pública acepta que, se un líder das esquerdas di que tal postura é de esquerdas, así o repiten os medios de comunicación e así o aceptan os cidadáns sen analizar se iso é coherente. Se os medios da multinacional PRISA (SER, Caracol Radio, Radio Panamá, 40 Principales, El País, As, Santillana…), primeiro grupo de comunicación iberoamericano, manifestan que tal postura é progresista e de esquerdas, xa está o asunto resolto para a maioría. Iso pasa co tema a tratar.

Luis Mª Ansón lembra no artigo “Una trampa en televisión” (El Mundo 16-09-20) o que lle ensinara Emilio Azcárraga, presidente de Televisa: que para condicionar a opinión pública organízanse espazos de debate nos que un intelectual, por exemplo hostil á eutanasia, fai de coartada e catro favorables garanten a vitoria por 4 a 1. Máis eficaz é non facer o espazo en directo, senón entrevistalos nas súas casas e escolmar axeitadamente o que din. Ó “intelectual-coartada” fractúranselle as súas explicacións para que a derrota sexa clara. Por tanto, atención ás tertulias e debates nos medios e a suposta neutralidade (?) do moderador.

Espero colaborar a que o tema da eutanasia se vexa con máis xustiza, verdade e obxectividade. Xa nun artigo pasado (El Progreso 10-09-2017) preguntaba por qué os partidos políticos non dan formación política ós seus membros, nin sequera un cursiño de presentación das bases filosóficas, políticas e éticas nas que fundamentan a toma de decisións. Analizando este tema compréndese tamén que non dean formación.

Hoxe en España enténdese que ser de esquerdas é promover a eutanasia e ser de dereitas opoñerse. Pero botemos unha ollada e vexamos o que pasa no país veciño, Portugal. Na páxina web do Partido Comunista de Portugal atopamos unha Nota do seu Gabinete de prensa, “Posición política do PCP sobre provocar a morte anticipadamente” (24-05-2018), que di o seguinte:

1 …A legalización da eutanasia non pode presentarse como unha cuestión de opción ou reserva individual. Incluír na Lei o dereito a matar ou matarse a si mesmo non é un signo de progreso, senón un paso cara ao retroceso da civilización, con profundas implicacións sociais, de comportamento e éticas que cuestionan elementos centrais dunha sociedade que se guía polos valores humanistas e solidarios.

A oposición do PCP á eutanasia ten o seu fundamento na preservación da vida, na utilización dos avances técnicos e científicos (incluída a medicina) para asegurar un aumento de esperanza de vida e non para acurtala, na dignificación da vida en vida. É esta consideración do valor intrínseco da vida a que debe prevalecer e non a da valoración da vida humana en función da súa utilidade, intereses económicos ou patróns discutibles de dignidade social.

2 …A ciencia xa conta na actualidade con recursos que, se se utilizan e son accesibles, permiten reducir ou eliminar o sufrimento físico e psicolóxico (…) Hai unha diferencia substancial entre manter artificialmente a vida ou anticipar deliberadamente a morte, entre diminuír ou eliminar o sufrimento na enfermidade ou precipitar o final da vida.

4 …A vida non só é digna cando (e mentres tanto) pode ser vivida en pleno uso das capacidades e facultades físicas e mentais e a sociedade debe asegura-las condicións para unha vida digna en tódalas etapas da vida humana, desde as menos autónomas (xa sexa a infancia ou a vellez) ás de maior autonomía; en presenza de condicións saudables ou enfermidades; dentro da plena integridade das facultades físicas, motoras ou intelectuais, ou dunha discapacidade máis ou menos profunda, conxénita ou sobrevida”

5 O PCP afirma a súa oposición a unha lexislación que institucionalice a provocación da morte anticipada, sexa cal sexa a forma que asuma -previa solicitude en forma de suicidio asistido ou eutanasia-, así como calquera proposta de referendum ó respecto.

6 …Ante os problemas do sufrimento humano, da enfermidade, da deficiencia ou da incapacidade, a solución non é desresponsabilizar á sociedade promovendo a morte anticipada de persoas nestas circunstancias, senón o progreso social para asegurar condicións para unha vida digna, utilizando tódolos medios e capacidades sociais, a ciencia e a tecnoloxía para mitigar o sufrimento e as enfermidades e garantir a inclusión social e o apoio familiar.

A preservación da vida humana, non a renuncia á vida, é un patrimonio que integra o humanismo real -e non só de palabra- e que o PCP asume nos principios e na loita.

Non hai espazo para o texto completo, nin para incluír a intervención do deputado, Antonio Filipe, na Asemblea da República, aplaudida polo CDS, (29-05-2018) e o artigo de Avante (24-05-2018) sobre a provocación da morte anticipada, que están na páxina web do PCP. Os textos están dispoñibles.

Hai razóns para a pregunta do título, para poñer en dúbida o dogma de que ser de esquerdas é estar a favor da eutanasia. As esquerdas gobernaron e gobernan en países da Unión Europea, entón, por qué só teñen lei favorable á eutanasia Bélxica e Holanda? O mesmo sucede no resto do mundo

Preguntémonos con seriedade: Cal é a postura máis acorde coa ética, a do PCP ou a das nosas esquerdas? A conclusión non pode ser que o PCP sexa un partido de dereitas (!!!) Para min non hai dúbida de que parece moito máis ética e razoable a postura dos comunistas portugueses. Non nos deixemos manipular, pois un humanista serio só pode estar a favor da vida e dos mellores coidados (coidados paliativos) cando máis se necesitan.

Antón Negro

Delegado Episcopal de Cáritas Lugo

Nota dos bispos españois sobre a nova Lei de Educación

A nova Lei de Educación da Ministra Celaá, LOMLOE, motiva que os bispos españois, que acaban de celebrar durante esta semana a súa Asemblea Plenaria, fagan pública o 20 de novembro  a seguinte nota.

Sobre a nova lei de educación

O Congreso dos Deputados aprobou, en primeiro termo, a nova Lei de Educación que continuará o seu trámite parlamentario no Senado, antes de volver definitivamente ao Congreso para a súa aprobación definitiva.

A educación ten un significado singular e relevante para a vida e o futuro de nenos e mozos, das familias e da sociedade enteira. É o ámbito onde se contribúe a edificar o porvir dunha nación e a súa saúde democrática. Pola gran inquietude que xerou a formulación e a maneira de tramitarse da nova lei, parécenos necesario ofrecer agora algunhas reflexións:

1. Antes de calquera consideración queremos mostrar o noso recoñecemento a todos os docentes que neste tempo de pandemia están a redobrar os seus esforzos para seguir educando e formando ás novas xeracións. É un traballo silencioso, pero cónstanos que se realiza cunha dedicación persoal e profesional que permite manter a tarefa escolar por riba de todo.

2. Por iso, lamentamos en particular que se procedeu á tramitación desta lei a pesar das difíciles circunstancias causadas pola pandemia e cuns ritmos extremadamente acelerados. Iso impediu a participación axeitada de toda a comunidade educativa e dos diferentes suxeitos sociais.

Consideramos necesario insistir en que o verdadeiro suxeito da educación é a sociedade, e, en primeiro lugar, as familias. Non sería aceptable que o Estado pretendese apropiarse deste protagonismo da familia e da sociedade -a cuxo servizo está chamado-, identificando o carácter público do ensino coa súa dimensión organizativa de carácter estatal. Non só o que é de titularidade estatal é público.

Co papa Francisco queremos lembrar a urxencia dun Pacto Educativo Global, que o Goberno aplaudiu de maneira informal, e que significa privilexiar o camiño do diálogo, da escoita e do acordo, de xeito que as propias posicións ideolóxicas (todas elas “confesionais”) non se convertan en criterio de exclusión. En palabras do presidente da Conferencia Episcopal Española (CEE): “sería conveniente que deste pacto educativo puidese concretarse unha lei sólida que non sexa obxecto de debate con cada cambio de cor política no Goberno”.

3. Tras o camiño percorrido durante a tramitación da lei, vemos necesario pedir que esta ofreza unha maior protección do dereito á educación e á liberdade de ensino, tal como se explicitan no art. 27 da Constitución e na súa interpretación xurisprudencial. Preocúpanos que esta lei introduza limitacións a estes dereitos e liberdades e, en primeiro lugar, ao exercicio da responsabilidade dos pais na educación dos fillos.

Comprendemos e apoiamos os esforzos das familias, plataformas e axentes sociais que nestes días mobilizáronse na defensa destes dereitos, e particularmente dos referidos ao alumnado con necesidades especiais.

4. Neste mesmo sentido afirmamos, de novo, que a lei debería recoller “a demanda social” en todas as etapas do proceso educativo: liberdade de creación de centros escolares, liberdade de elección de centro e proposta educativa, trato en igualdade de condicións aos diversos tipos de centro, para o que é necesaria a gratuidade do ensino sen discriminacións.

5. Lamentamos profundamente todos os obstáculos e trabas que se queren impor á acción das institucións católicas concertadas. Non é o momento de enfrontar entidades e institucións educativas, senón de traballar conxuntamente, no espazo público, para ofrecer unha educación axeitada a todos os nenos, adolescentes e mozos do noso país.

6. En diálogo co Ministerio, a CEE lembrou que non pode excluírse do ámbito escolar a educación da dimensión moral e relixiosa da persoa, para que esta poida crecer como suxeito responsable e libre, aberto á procura da verdade e comprometido co ben común, recibindo para iso unha formación integral. Por iso, propuxo que o ensino relixioso escolar quede integrada nunha área de coñecemento común para todos os alumnos, nun modo que non xere para ninguén agravios comparativos. E lembrou que esta materia non debe ser considerada allea ao proceso educativo, senón que ha de ser comparable a outras materias fundamentais.

Lamentablemente a proposta feita pola CEE non recibiu resposta por parte do Ministerio. De feito, o texto lexislativo aprobado suprime o valor académico da avaliación da materia de Relixión, e deixa aos alumnos que non cursen esta materia sen unha formación con contido escolar.

Queremos lembrar que non é aceptable a descualificación desta materia ou do traballo dos seus profesores como adoctrinamento. Ao contrario, respecta o conxunto de esixencias propias da súa presenza no ámbito escolar, relativas á metodoloxía ou ao estatuto do profesorado. É escollida con boas razóns por unha maioría de familias, e recoñecida na súa contribución á educación integral da persoa e o seu compromiso na sociedade. De feito, está presente na maioría dos sistemas educativos europeos.

7. A Igrexa desenvolveu unha gran tradición educativa, que foi e desexamos que siga sendo unha riqueza da nosa sociedade. Máis aló do debate sobre unha lei, é consciente da necesidade de seguir defendendo a inclusión escolar e educativa do ensino relixioso escolar como integrante do ámbito dunha necesaria educación moral. E, como Pobo de Deus, en todos os seus membros, seguirá traballando para facer posible o crecemento, a liberdade e a pluralidade da proposta educativa para servir así ao ben dos alumnos, as familias e toda a sociedade.

Novo número da revista Lvcensia

A revista Lvcensia, publicación da Biblioteca do Seminario Diocesano, ofrece no número 61 temas variados, como corresponde á súa condición de miscelánea. Temática variada pero toda referente a temas ou personaxes relacionados con Lugo. Este número de Lvcensia sae puntualmente, fiel á súa cita de outono, aínda que sen a presentación oficial que soía facerse.

Con motivo do trinta aniversario da publicación, Adolfo de Abel Vilela, asiduo colaborador da revista desde os seus inicios, presenta un resumo do que foi Lvcensia estes anos. Outro artigo trata sobre a presenza de Galicia en publicacións de Madrid e Cataluña, por parte do profesor César Camoira Vega. Concepción Fernández, profesora da Universidade de Santiago de Compostela, realiza un estudo pormenorizado do Acróstico de Odoario. Aurelia Balseiro lembra a figura do primeiro director do Museo Provincial de Lugo, Luís López-Martí. Outros temas de interese son as biografías de Frei Antonio Vázquez, por parte de José M. Pascual e do Padre Manuel Carreira Vérez, astrofísico falecido este ano e con raíces en Vilalba, estudo de Carlos Viscasillas. A historia da Schola Cantorum do Seminario é abordada por José Molejón, os curas e curatos do antigo arciprestado de Luaces, por Óscar G. Murado e un estudo sobre a cultura do café, por Ángeles Miranda.

Xornadas de formación organizadas por Cáritas: “Migrantes con Dereitos”

O Programa de Voluntariado de Cáritas Diocesana de Lugo, organiza xornadas de formación de voluntariado que levan por título “Migrantes con Dereitos”.

Este ano serán unhas xornadas adaptadas ás medidas de prevención da Covid-19, con cabida limitada e por iso, repartidas por varios puntos da Diocese de Lugo, para que cheguen ao maior número de voluntarios posible. A formación do voluntariado é unha peza importante para o desenvolvemento do seu labor e o seu achegamento ás persoas que son atendidas nos diferentes programas e parroquias.

As xornadas servirán para que as persoas voluntarias coñezan o funcionamento dos programas desenvolvidos por Cáritas Diocesana coa poboación inmigrante. Para iso cóntase cos coordinadores do Programa Participa connosco e do Programa Contade connosco.

A primeira xornada é o 18 de novembro na sede que Cáritas Diocesana de Lugo ten na Avda. Américas e as posteriores serán nos seguintes días e lugares:

  • Melide: 25 de novembro

  • Silleda: 10 de decembro

  • Monforte: 16 de decembro

Xesucristo, Rei do Universo. Un ano que se termina

A solemnidade de Xesucristo, Rei do Universo pon fin ao ano litúrxico. Esta celebración cae sempre o último ou penúltimo domingo do mes de novembro. É unha das festas que chamamos «movibles», pois depende de que día da semana coincida o día de Nadal.

O ano cristián ou litúrxico é a distribución que facemos do tempo para celebrar os distintos misterios da vida de Xesucristo, desde a súa concepción até a súa culminación, pasando polo seu nacemento, o anuncio da Boa Nova con palabras e accións, a paixón, morte, resurrección, ascensión e a vinda do Espírito Santo.

Boa parte do tempo deste ano pasámolo condicionados polo coronavirus e non saberemos aínda o que nos falta por ver e por vivir. Pero dentro do malo, tamén tivemos a ocasión de reencontrarnos con Xesucristo e de volver a mirada a El, cando non nos quedaba nada máis ao que agarrarnos.

Se algo nos lembran continuamente a liturxia e as palabras de Xesucristo é que estamos chamados a ser cidadáns do ceo e que esa é a nosa única meta, aínda que en moitas ocasións busquemos outras cousas que non teñen garantía de eternidade.

Non podemos paralizar a nosa vida interior e a nosa relación co Señor. Fáltanos o contacto directo e presencial, pero tamén é verdade que hoxe temos moitas ferramentas para tratar de paliar un pouco esta carencia. Están os wasaps, as chamadas por teléfono, Radio María e unha chea de recursos máis na internet. Agora que se cadra temos máis tempo, deberiamos aproveitar para coñecer mellor a Cristo e a súa Igrexa e formarnos nas cousas de Deus.

Miguel Ángel Álvarez

Párroco da Fonsagrada

[Artículo en castellano]

A %d blogueros les gusta esto: