Zoon politikon

“Estes son os meus principios, se non lle gustan… teño outros” Permítanme empezar citando a  Marx, Groucho Marx.

O home, é un animal político, como dicía Aristóteles, zoon politikon: “o que é incapaz de vivir en sociedade ou o que ningunha necesidade ten diso por abondarse a si mesmo, ese ha ser unha besta ou un deus”. Enmarcamos no Libro da Política o ámbito do que estamos a falar.

Qué é a política? O ser humano, naturalmente, vive asociado con outros, ata o punto de que se a existencia deixa de ser social non estariamos falando xa, seguramente, de existencia humana.

A sociedade vóltase condición de posibilidade do propio existir humano, é máis, da súa propia personalidade…os trazos verdadeiramente humanos do home, son sociais. Dende esta perspectiva de comprensión do home como animal social e político  retomamos a cuestión: que é a politica?

Acceder ao ámbito do publico, ao espazo de interrelación entre os seres humanos, é entrar de cheo na política. Política como goberno da sociedade en canto ao público, en canto ao ben común. Tarefa da política é a vida boa, o bo vivir, o vivir-con.

Amén deste concepto de ben común, hai outro eixo central na política: o poder. Ambos conceptos  van configurar o que  sexa a política; é máis, acentuando un ou outro, teremos visións e execucións políticas diferenciadas. De calquera xeito, ao miolo; a  sociedade é unha realidade políticamemnte organizada.

Desde este posicionamento avanzamos unha pregunta máis… terá algo que ver a ética coa política?

Permítaseme contestar a esta cuestión propoñendo algunhas preguntas máis… que lle queda a ética se dalgún xeito non se fai política? Que lle quedaría á política se dalgunha maneira non conta con referencias éticas? A ética na política, é unha utopía?, a política sen ética, é humana?

A necesidade da ética na política é hoxe, se cabe, máis reclamable que nunca. Faise necesaria unha repolitización  da vida cidadá que devolva aos integrantes da comunidade o protagonismo de tomar parte nas decisións que constrúen a vida social  e  que a todos afectan.  A ética, esixirá á política non só a democratización real dos procedementos, senón  a democratización da economía.

O propio poder político esixe lexitimación ética nun senso concreto, que non é outro que o ben común. Unha política ética  amósase como a esperanza utópica  da realización histórica da liberdade e a xustiza. E, en todo caso, unha ética sen política corre o perigo de permanecer estéril; unha política sen ética é, a bo seguro, proposta de deshumanización.

E para ir terminando esta reflexión volvamos a Marx: os principios, lonxe de ser algo funxible, lábil, un “quita ti para poñerme eu”, un mercadiño á conveniencia, son  fundamentos da acción humana,  da acción ética e política… sustentados nas máis diversas columnas, pero sustentados. Os principios orientan a acción e mantéñena. Os principios son valores, e os valores principios. Pois iso, comecemos polo principio.

Queque Bayo

Licenciado en Filosofía

Cáritas de Sarria organiza unha Merenda solidaria

Cáritas Interparroquial de Sarria celebrará o día 28 na sociedade recreativa A Unión unha Merenda solidaria co fin de recadar fondos para as persoas necesitadas do municipio e a súa contorna.

Os asistentes disfrutarán dunha merenda con bebidas e alimentos doados por numerosos locais colaboradores. Tamén hai actuacións musicais e actividades para os nenos.

A iniciativa celébrase xa desde fai uns seis anos. Na pasada edición congregáronse 300 persoas e colaboraron un centenar de establecementos.

O pasado ano Cáritas Sarria entregou alimentos a 400 persoas e asistiu no seu roupeiro a 200 persoas, ás que repartiu máis de 6.000 pezas.

O labor laical

Nun artigo anterior reflexionaba sobre que esta é a hora dos laicos. Hoxe reflexionarei sobre a tarefa específica dos laicos, distinta das outras vocacións. Un amigo español dicía con ironía que laico é o que está “al laíco del cura”, o que suxire diversas ideas. Realmente laico é o que desenvolve unha tarefa laical, secular.

Os grupos humanos xeran diversas funcións e tarefas distribuídas entre os seus membros. Na medida que se fagan con sentido común e harmonía repercutirá positivamente no ben de todos. As funcións poden exercerse con diversos estilos, sempre que se fagan dentro do principio cooperativo.

En outubro de 1987 celebrouse o Sínodo dos laicos, que culmina no documento (30-XII-88) “Christifideles Laici” (ChL). Como os presbíteros son servidores dos laicos, o seu Sínodo foi en 1990.

Un Sínodo é unha Asemblea da Igrexa Católica formada por unha representación dos bispos e normalmente invítase a algúns relixiosos e laicos. Hai a posibilidade de participar no proceso de preparación. Coas aportacións elabórase unha Exhortación Apostólica asinada polo Papa, quen lle dá coherencia e unidade. Por iso a Exhortación Apostólica é algo máis ca unha Encíclica papal e achégase ao que sería un Concilio.

No nº 23 da ChL defínese a tarefa específica dos laicos: “O campo propio da súa actividade evanxelizadora é o dilatado e complexo mundo da política, da realidade social, da economía; así como tamén da cultura, das ciencias e das artes, da vida internacional, dos órganos de comunicación social; e tamén doutras realidades particularmente abertas á evanxelización, coma o amor, a familia, a educación dos nenos e dos adolescentes, o traballo profesional, o sufrimento”.

Máis adiante, para que non haxa dúbida, especifica no nº 42 que os laicos de ningún modo poden abdicar da acción na ‘política’ porque aí xógase orgánica e institucionalmente o ben común. Os feitos de abuso de poder, corrupción… non xustifican abandonar o compromiso coa política do ben común.

Isto non é unha novidade na ensinanza da Igrexa, senón que xa estaba nas ensinanzas conciliares como se pode comprobar por exemplo en Lumen Gentium. 31.

Na exhortación ChL (nº.2) especifícanse dúas tentacións nas que ás veces caeron os laicos: “…a tentación de reservar un interese tan marcado polos servizos e as tarefas eclesiais, de tal modo que frecuentemente chegouse a unha práctica de abandono das súas responsabilidades específicas no mundo profesional, social, económico, cultural e político; e a tentación de lexitimar a indebida separación entre fe e vida, entre a acollida do Evanxeo e a acción concreta nas máis diversas realidades temporais e terreas.” Ás veces a caída nesas tentacións é inducida polos ministros ao seu servizo.

Referencias ás tentacións dos laicos para non exercer a súa tarefa específica laical tamén aparecen recollidas no Concilio na Gaudium Spes (nº 43), onde se alude á tentación de descoidar as tarefas temporais e de vivir unha vida relixiosa reducida a certos actos de culto e ao cumprimento de determinadas obrigas morais.

Debemos deducir entón que lles están vedadas ós laicos as tarefas intraeclesiais? Nada diso, pois eles son Igrexa. A mesma ChL no nº 23 expresa como se deben exercer as tarefas intraeclesiais, cousa que non deben esquecer os ministros que os acompañan para que non sexan ‘laicos clericalizados’: “Os diversos ministerios, oficios e funcións que os fieis laicos poden desempeñar lexitimamente na liturxia, na transmisión da fe e nas estruturas pastorais da Igrexa, deberán ser exercitados en conformidade coa súa específica vocación laical, distinta daquela dos sagrados ministros.”

Actualmente están convocados dous encontros laicais pola Conferencia Episcopal Española:

1- “So­bre o pa­pel da Igre­xa na so­cie­dade de­mo­crá­ti­ca”, no marco do 40 aniver­sa­rio da Cons­ti­tu­ción Es­pa­ño­la (3 e 4 ou­tu­bro 2018).

2- Un con­gre­so para tra­tar “o pa­pel e a reali­dade dos fieis laicos na vida so­cial e ecle­sial de España”, que terá unha fase pre­pa­ra­to­ria nas dis­tin­tas dio­ce­ses (no­vem­bro 2019).

Estes encontros teñen que servir para medrar en responsabilidade e non quedarse en “cousas bonitas”. Deben axudar a coñecer a realidade persoal e grupal, a ambiental e a institucional, así como para facer un discernimento e xuízo de cómo estamos e cara ónde camiñar, e finalmente para implicarse e comprometerse na acción transformadora persoal, grupal, ambiental e institucional.

Remato con estes dous interrogantes: Teñen claro os laicos cal é a súa vocación específica? Temos claro os presbíteros cal é a vocación específica dos laicos?

Antón Negro

Delegado Episcopal de Cáritas

Imaxe: cathopic

20 de xullo: San Xosé María de Suegos

Neste ano 2018 cúmprense 200 anos do nacemento de San Xosé María Díaz Sanjurjo en Santa Eulalia de Suegos (Pol). Ademais da súa santidade, unha das circunstancias que lle permite permanecer neste mundo é a súa correspondencia, que é precisamente o tema abordado por Fernanda Follana Neira no último número da revista Lvcensia. Segundo a autora “a pesar de que a intencionalidade do mártir era só comunicarse, as cartas son en si mesmas, por calidade literaria e contido, de interese para o público, ben como literatura histórica ou de viaxes, ben como aproximación á figura de Díaz Sanjurjo”.

 O Diccionario Biográfico electrónico da Real Academia da Historia recolle unha carta que desde Nam- Dinh escribía aos demais vicarios apostólicos e misioneiros: “Carísimos señores y hermanos míos: salud y gracia.

Este pecador rictus in Domino, saluda y se despide de todos hasta la gloria. Perdón les pido de todos los disgustos y ofensas. Este cepo y cadenas son regalados adornos llevados por Jesús. Mi alma regresa, esperando que mi sangre se derrame, y unida con la que nuestro amable Redentor vertió en el Calvario, purifique todas mis iniquidades. Confío me ayudarán con fervorosas oraciones a conseguir el don de fortaleza y perseverancia final. Supongo que me restan pocos días, pero entre estos leopardos-sanguijuelas se hacen ellos muy largos. ¡Ojalá sean el purgatorio de mis pecados! Escribo con una rajita de caña en la hoja de un libro y no puedo alargar ésta. Mi declaración no compromete a nadie, y la verdad queda salva. Hay mucho empeño en coger al P. Trac (religioso indígena de la Orden). Me prometían salvar la vida de ambos, se le hiciera presentarse, y me vi comprometido para evitar sus preguntas sin ofender a la verdad; gracias al Señor, ya salí del apuro, y ahora si me preguntan, les respondo ‘ad ephesios’. Adiós, amigos, por última vez. Cárcel de Nam-Ding y mayo 28 del 1857. Fr. José María”.

 Na Parroquia de Santa María de Valonga (Pol) hai unha Eucaristía na súa memoria o sábado 21 ás 13:45h e a continuación un xantar.

O 25 de outubro haberá actos na Diocese con motivo da efeméride.

Labor da misioneira laica Ana López en La Mosquitia (Honduras)

A Delegación Diocesana de Misións dá a coñecer un resumo do que Ana López, misioneira laica lucense de Misioneiros Segrares Vicencianos (Misevi), realizou con outras dúas laicas durante este ano na Moskitia (Honduras):

A nosa comunidade misioneira está presente na Moskitia, ao noreste do país. A problemática social deste lugar está marcada pola pluralidade étnica e un gran illamento desta zona respecto ao resto do país. Intentamos día a día cambiar esta difícil realidade facendo fronte á problemática especifica da dispersión dos habitantes en territorios difícilmente comunicados aos que só se pode chegar navegando.

A comunidade está conformada actualmente por Idoia Magazaka e Ana López. Entre os meses de xaneiro e outubro tamén formou parte Ana Hugalde.

Fitos

Atención primaria na farmacia.

Escola de Pais e Nais en Barra Patuka e as comunidades de toda a parroquia.

Programa de Reforzo Escolar en Barra Patuka.

Redacción do Acordo de colaboración entre os tres actores fundamentais da misión en Honduras: CM SVP-España; Bispado de Trujillo; e Misevi España.

Consolidación da Pastoral Social na comunidade de Barra Patuka Misevi España.

 

Proxectos desenvolvidos

Escola de pais e nais

Lugar: nas 35 comunidades da Parroquia de Santa Cruz.

Duración: entre xaneiro e decembro.

Beneficiarios: 800 persoas (200 directos e 600 indirectos)

Invitación ao tema de reflexión a pais e nais das comunidades para abrir espazo de diálogo sobre as realidades familiares que comparten, conflitos, roles, trasmisión de valores, e relacións entre pais e fillos.

Atención primaria en farmacia

Lugar: Barra Patuka; e viras polas comunidades afastadas.

Duración: entre xaneiro e decembro.

Beneficiarios: 503 persoas atendidas

Desde a área de Saúde aténdese a farmacia parroquial e as comunidades que se visitan durante o ano. Facilítanse e subvencionan medicamentos básicos, realízase a proba de glicemia, e realízanse atencións sanitarias de enfermería e coidados de urxencia.

Ler máis

A %d blogueros les gusta esto: