A conversión pastoral da comunidade parroquial

O Señor Bispo Mons. Alfonso Carrasco, nas “Liñas de acción para o curso 2020-21”, comenta a estrutura das comunidades parroquiais.

Volver vivir a comunidade parroquial na riqueza das súas relacións, fundamentada na fe, é e será decisivo para afrontar os próximos meses e anos. A este respecto, pode ser útil a Instrucción publicada recentemente pola Congregación para o Clero: La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Insiste detalladamente na necesidade de relanzar a “conversión pastoral” das comunidades cristiás, de modo especial da parroquia, en orde a favorecer “unha reforma, mesmo estrutural, orientada a un estilo de comuñón e de colaboración, de encontro e de proximidade, de misericordia e de solicitude polo anuncio do Evanxeo”1. Trátase dun texto sobre o que será oportuno traballar nos próximos meses, por canto recolle en boa medida a preocupación que animou a nosa reordenación pastoral nos anos precedentes.

A Instrución reflexiona sobre a evolución da estrutura parroquial ata a actualidade, e defende que a parroquia está chamada a “acoller os desafíos do tempo presente, para adecuar o seu propio servizo ás esixencias dos fieis e dos cambios históricos”. A esta afirmación do seu valor perenne engade o documento, de modo converxente coa nosa práctica diocesana nos últimos tempos, a necesidade de repensar non só unha nova experiencia de parroquia, senón tamén, nela, o ministerio e a misión dos sacerdotes, que, xunto cos fieis laicos, teñen a tarefa de ser “sal e luz do mundo” ( cfr. Mt 5, 13-14), “lámpada sobre o candieiro” ( cfr. Mc 4, 21), mostrando o rostro dunha comunidade evanxelizadora, capaz dunha adecuada lectura dos signos dos tempos, que xera un testemuño coherente de vida evanxélica. A partir precisamente da consideración dos signos dos tempos, á escoita do Espírito é necesario tamén xerar novos signos: deixando de ser, como no pasado, o lugar primario de reunión e de sociabilidade, a parroquia está chamada a atopar outras modalidades de cercanía e de proximidade respecto ás formas habituais de vida. Esta tarefa non constitúe unha carga para soportar, senón un desafío para ser acollido con entusiasmo.

No horizonte está o desexo de promover comunidades cristiás concretas e vivas que sexan centros que impulsen cada vez máis o encontro con Cristo, que renoven as súas estruturas “tradicionais” en clave misioneira. De acordo coa advertencia, moitas veces expresada tamén polo Papa Francisco, da esterilidade e indiferenza que pode sobrevir á mera repetición de actividades sen incidencia na vida concreta das persoas (léase aquí entre liñas tamén o que poderiamos chamar unha mera “pastoral de conservación” do que hai, “do que sempre se fixo así”), a Congregación anima a retomar os ámbitos esenciais de toda comunidade cristiá: o anuncio da Palabra de Deus, a celebración dos sacramentos -en especial da Eucaristía- e o testemuño da caridade. Para iso, detalla cumpridamente as diversas formas nas cales se pode organizar a presenza da Igrexa no territorio, así como a diversidade de ministerios, servizos e formas de confiar a cura pastoral e a participación no exercicio dela, que involucran a todos os compoñentes do Pobo de Deus.

Será necesario, así, que na nosa Diocese continúe con determinación o noso traballo pola reordenación pastoral no próximo curso, insistindo en establecer progresivamente lugares de referencia nos cales, con toda a “plasticidade” necesaria e coa maior prudencia pastoral, garántase unha comunidade real que vive e celebra a fe en Xesucristo, que se reúne o domingo e realiza, con pleno sentido, o ser “a mesma Igrexa que vive entre as casas dos seus fillos e das súas fillas”. (San Juan Pablo II, Exhort. Ap. postsinodal Christifideles laici, 26)

A situación derivada da crise sanitaria, as esixencias hixiénicas e de aforo, así como a prudencia debida nas persoas pertencentes a grupos de risco –en todas as persoas de idade avanzada–, influirán no modo en que recuperaremos pouco a pouco o culto público ou os ámbitos de encontro e de formación. Pero a importancia grande de que se conserven formas e lugares de presenza eclesial próxima aos nosos fieis obríganos a dar prioridade aos nosos “centros” de referencia litúrxica e eclesial, tamén na organización das nosas tarefas pastorais, procurando así atender ao ben de todos, antes que ao particular dalgunhas persoas ou familias. Porque a presenza visible da comunidade cristiá entre as casas dos nosos fieis é indispensable, para poder afrontar os desafíos da vida, como están a poñer claramente de manifesto as actuais circunstancias.

Mons. Alfonso Carrasco

[Ver Líneas de acción para el Curso Pastoral 2020-21]

Que podemos atopar na parroquia?

Dirán algúns que a pregunta non está ben formulada. É certo. O correcto sería preguntar a quen podemos atopar na parroquia? Se a pregunta fose así, a resposta tamén sería moi doada, polo menos na teoría: na parroquia poderemos atoparnos con Xesucristo.

Pero non é menos certo que a parroquia tamén pode dispoñer de medios que nos sirvan para atoparnos con Xesucristo, tal como foi a súa vontade, cando enviou aos seus apóstolos de dous en dous a anunciar o Evanxeo.

Na parroquia pódese participar da Eucaristía dominical coa que se celebra a resurrección de Xesucristo, que é o fundamento da nosa fe.

Na parroquia uno pódese formar formarnos na fe para coñecer mellor a Xesucristo e escoitar a súa Palabra.

Na parroquia poden recibirse os sacramentos de Xesucristo, signos sensibles e visibles que nos alcanzan a graza.

Na parroquia pódese atopar un espazo de silencio para a oración e a adoración  eucarística, especialmente os xoves despois da Misa.

Na parroquia pódese despedir cristianamente aos seres queridos, encomendándoos á  misericordia de Deus e rezar polo seu eterno descanso.

Na parroquia pódese atopar a unha comunidade de irmáns cos que compartir e celebrar a fe en Xesucristo resucitado.

Todo no que a parroquia se fai e vive é unha axuda valiosa para o noso encontro persoal con Cristo, de tal forma que El transforme a nosa vida ata darlle un sentido pleno e unha felicidade auténtica.

Pero, se se vai á parroquia con outra intención que non sexa a de atoparse con Xesucristo, a decepción e o aburrimento poden ser grandes. A parroquia tampouco é un lugar para facer feira ou para que me organicen un acto máis ou menos vistoso con ocasión da miña voda; ou para botarlle un pouco de auga pola cabeza a un pobre neno inocente e rir todos; ou a ocasión para ver cantos amigos me corresponden no funeral do noso familiar para quedar ben.

A parroquia é para outra cousa: é para que a nosa vida se atope coa de Cristo.

Miguel Ángel Álvarez

Párroco da Fonsagrada

[Artigo orixinal]

A experiencia da Parroquia de Santo Domingo de la Calzada

José Mª Sánchez de la Madrid, párroco de Santo Domingo (primeiro pola dereita)

O segundo día da XXV Semana de Formación Permanente dos Cregos de Galicia, que se realiza en Poio, o párroco de Santo Domingo (Algete, Alcalá de Henares)  José María Sánchez de la Madrid tivo dúas intervencións e na primeira explicou o funcionamento da súa Parroquia.

O esqueleto fundamental está constituído por 4 elementos: visión, misión, dimensións e valores:

visión: onde se vai  (onde non hai visión o pobo extravíase, Prov 29:18)

misión: edificar unha comunidade cristiá para facer realidade o Reino de Deus no mundo

dimensións esenciais na vida da Igrexa (tarefas das que se fala, por exemplo, en Deus caritas est)

valores: primacía de Cristo, actitude de marcha inspirada polo Espírito Santo, caridade, alegría, comunidade na que se comparte todo, coherencia, excelencia

En xeral funciónase por actividades, que pode que non leven a nada. Se unha actividade deixa de estar aliñada neste eixe de 4 elementos, pois a actividade déixase. Isto dá moita paz, pois ás veces pénsase que eliminando actividades acábase o mundo e a experiencia demostra que pasan cousas boas e mellores.

Deus non chama aos capacitados, capacita aos chamados. Deus sabe que non somos perfectos, pero El vai capacitándonos para levar adiante a tarefa. Para descubrir por que camiño nos chama Deus para servir, de cando en vez lévase a cabo o taller  “Descubrindo a miña fórmula” CCQ carácter (encontro con Cristo), capacidade (talentos) e química (traballo en equipo). Así que non se organiza a Parroquia por necesidades, senón pola xente que hai.

Alpha foi o motor do cambio, ensina como poñerse no lugar dos alonxados. Cada ano na Parroquia Santo Domingo hai 3 Alphas: Xoves (15-17 anos), Almorzos (nais que non traballan..) e Alpha Ceas

 Oratorio de nenos pequenos: empezouse como postcomuñón e logo incorporouse á catequese. Non é que se suprimise esta, senón que houbo unha modificación: xa non era con clases maxistrais, como unha clase de relixión, senón que usando o catecismo Xesús é o Señor emprégase a metodoloxía de Gonzalo Carbó.

[Escoitar El caso de la Parroquia de Santo Domingo  Echar por tierra nuestras inercias]

 

Revisión da campaña de reestructuración parroquial

20140529-132301-48181165.jpg20140529-132240-48160532.jpg
O Vicario de Pastoral, Luis Manuel Rodríguez Pérez convocou unha reunión de avaliación da campaña de reestructuración parroquial levada a cabo na Diocese de Lugo durante a Coresma. Neste tempo distribuíronse por todas as parroquias 30.000 trípticos informativos plantexando a nova realidade da igrexa lucense e as propostas de reforzo e reanimación das comunidades rurais mediante un proyecto de agrupación de fieis de parroquias cercanas para vivir mellor a fe en comunidades máis amplas.

Neste proceso de revisión da campaña, as dificultades atopadas coincidiron básicamente na problemática de ter que desplazarse a unha parroquia cercana, ainda que esta diste só 1 km da propia. A pesar de todo, os fieis entenden perfectamente que é necesario facer estes cambios. Tamén é verdade que son casos cada vez máis frecuentes os fregreses que se dezprazan os domingos á misa a unha parroquia cercana, como de feito o están a facer cando van os funerais ou a outras misas de defuntos noutra parroquia distinta a súa.

Os sacerdotes expuxeron ante os fieis os novos plantexamentos recalcando que o sacerdote era a única presenta dinamizadora nas parroquias rurais cando noutros estamentos se abandonou o campo hai décadas. Recalcouse igualmente a necesidade de recuperar o sentido do domingo, o reunirse para celebrar a fe todos as semanas e non contentarse cunha Eucaristía cada quince días ou unha vez o mes. Neste senso sería boa a incorporación de laicos comprometidos que acompañasen a comunidades dirixindo a oración.

Finalizou a reunión recapitulando as ideas básicas da campaña e acordando dar os pasos necesarios para superar os problemas atopados. Todo isto pasa pola pastoral de conxunto, a maior relación entre os sacerdotes entre sí de destes cos laicos, buscando todos lavar a cabo o obxectivo común de evanxelización, de profundizar na fe e de manifestar públicamente o compromiso cristiano ante a sociedade.

 

Presentación de la campaña de reorganización pastoral

 

Presentación da Campana Parroquias hoxe

El miércoles 26 de febrero, el Obispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, acompañado del Vicario de Pastoral de la diócesis, Luis Manuel Rodríguez y del arcipreste de la zona de Ulloa, José Gómez, presentaron la campaña de reorganización pastoral para la diócesis de Lugo.

La campaña que se pone en marcha, a partir del 9 de marzo, consiste en la distribución de 30.000 folletos explicativos de la realidad de la diócesis y de sus parroquias, con indicación de los pasos que se pueden ir dando, así como, de la importancia de sentirnos comunidad y la necesidad de que este proceso sea una implicación de todos los fieles. Los folletos serán repartidos en todas las parroquias a través de los sacerdotes.

Los cambios en la sociedad y las exigencias demográficas actuales piden de la Iglesia diocesana de Lugo una respuesta. A lo largo de estos años se ha reflexionado sobre el mejor modo de llevar a cabo la mejor reorganización pastoral de toda la diócesis. Este proceso alcanza ahora una nueva etapa con la necesaria implicación de todos los fieles.

Con este proceso se intenta:

  • Garantizar en una Iglesia de referencia una celebración de la Eucaristía dominical accesible a todos los fieles.   
  • Congregar en ese punto principal la educación en la fe (catequesis, encuentros de formación, cursillos, convivencias…) y organizar las acciones caritativas de la zona.
  • Mantener la vitalidad de todas las parroquias, de forma que todos los fieles tengan un acompañamiento pastoral durante el resto de los días de la semana.

En su intervención el Obispo de Lugo, señaló que “La Iglesia de Lugo pretende seguir presente en todas las comunidades y parroquias por pequeñas que sean. No vamos a abandonar el rural, sino que vamos a buscar, entre todos el modo de ofrecer la mejor atención a las comunidades y fomentar el encuentro. Esto implica la necesidad de llevar a cabo algunos reajustes”.

Es conveniente escoger en cada zona aquellos lugares adecuados en los que puedan reunirse los fieles de los pueblos cercanos para la celebración de su fe el domingo en la Santa Misa, así como para los encuentros destinados a la catequesis y la educación en la fe, o a las actividades de naturaleza caritativa o cultural. Pero eso no significa que los templos de cada parroquia, por pequeña que sea, sigan siendo referencia fundamental para la vida de oración y de comunidad. La presencia del presbítero, en las ocasiones que se necesiten, será importante: en la celebración de los sacramentos, o en momentos singulares de la vida de las personas y familias, en los tiempos de fiesta y de sufrimiento. 

 Experiencias de reorganización pastoral que ya están en marcha

Con distintos modelos y formas en las zonas de Sarria, O Corgo, Saviñao, Quiroga, As Nogais, Melide, Castroverde,  Deza-Trasdeza o Taboada se están llevando a cabo experiencias de este tipo desde hace tiempo con bastante éxito.

Fruto del consenso y de la implicación de toda la comunidad cristiana muchas de ellas han servido de ejemplo y motivación para continuar con este proceso de reordenación pastoral.

Datos de la diócesis de Lugo

La diócesis de Lugo abarca territorios de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra (superficie 7.709,58 Km2). Cuenta con 1139 parroquias, atendidas por 308 sacerdotes. La edad media de los sacerdotes diocesanos de Lugo es de 71 años. Según INE, la población de la diócesis en el año 2013 ascendía a 277.636 habitantes (en el año 1953 era de 389.901 habitantes; en el 2007, de 289.080 habitantes). Por arciprestazgos, la población en las zonas rurales que atiende cada sacerdote(que puede tener varias parroquias) no llega a las 1000 personas (las variaciones pueden ser muy significativas de unas zonas a otras debido a la mayor o menor concentración de población).

A %d blogueros les gusta esto: