Promoción e renovación da música nas dioceses españolas

O secretariado da Comisión Episcopal de Liturxia da Conferencia Episcopal difunde desde fai uns meses un cuestionario entre sacerdotes, relixiosos e laicos, coros parroquiais, directores de coro, músicos, equipos de animación litúrxica e todas aquelas persoas involucradas na pastoral do canto e a música. A finalidade é coñecer a súa opinión sobre o estado da música nas dioceses españolas.

Máis de 3.000 persoas contestaron e quen non o fixo pode facelo (non leva máis de 10 minutos) antes do día 1 de setembro.

Púxose en marcha este proxecto coincidindo co 50 aniversario da Instrución da Congregación do Culto Divino Musicam Sacram. Nas próximas Xornadas Nacionais de Liturxia, (Santander, 17 – 20 de outubro, sobre a música na celebración) daránse a coñecer os resultados da enquisa. As respostas proporcionarán material valioso e de primeira man para orientar o futuro do canto e da música nas dioceses españolas.

Imaxe: www.cathopic.com

Acordo entre a Xunta e a Igrexa sobre o patrimonio eclesiástico

A Igrexa determinará os criterios de asignación de fondos propios destinados ás intervencións nos bens con valor cultural. Elaborará un programa anual de intervencións para realizar nos centros da súa titularidade, que deberá organizarse por áreas culturais diferenciadas (patrimonio arquitectónico, patrimonio artístico, patrimonio documental e bibliográfico). Estableceranse tamén as prioridades para a distribución das achegas e intervencións por parte da Consellería, e fixaranse as condicións para o acceso e visita pública aos bens eclesiásticos, priorizando aqueles en que realizase ou poida realizar investimentos a Xunta.

Unha Comisión Mixta Xunta de Galicia-Igrexa Católica asesorará sobre as medidas de seguridade dos bens culturais de titularidade da Igrexa Católica, e emitirá informes nos procedementos de declaración de bens de interese cultural (BIC) relativos a bens eclesiásticos, sobre traslados definitivos ou ben informes sobre proxectos de obras e intervencións que afecten os ditos bens.

Todos os proxectos de obras e intervencións de bens integrantes do Patrimonio Cultural da Igrexa Católica de Galicia serán instados polos bispos respectivos e, para o caso de institutos de vida relixiosa, polo máximo representante da abadía, orde ou instituto. Pero no caso de intervencións nas parroquias, estas poderán seguir sendo instadas polos propios párrocos, aínda que a partir de agora deberán contar co visto e prace do bispado ou do superior da orde relixiosa para poder ser sometidas a informe da Comisión Mixta.

Así mesmo, as obras e intervencións de pequena entidade que non requiran proxecto só necesitarán autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. É o caso de intervencións que non afectan elementos estruturais nin supoñen alteración do volume, do deseño exterior, da cimentación, da estrutura, ou das condicións de habitalidade ou seguridade dos edificios.

Encontro de Centinelas de Galicia

Do 14 ao 16 de xullo un grupo de mozos de Galicia participan nunha fin de semana centinela na Casa de Exercicios de Lugo.

O venres pola tarde irán chegando os mozos a Lugo.

Sábado pola mañá: formación, para entender o que é o cambio de mentalidade, cambio de visión. Que a mocidade sexa consciente de que é ela a que ten que evanxelizar á xente nova.

O sábado pola tarde faráse evanxelización por toda a cidade e tralo serán, “Unha luz na noite” nunha das igrexas da capital lucense

Encontro rexional de Radio María en Lugo

Tras unha reunión de traballo que teñen a véspera os responsables de Radio María a nivel estatal e da comunidade galega, o día 8 de xullo pola mañá e pola tarde, voluntarios da emisora nas dioceses galegas terán no Seminario Diocesano momentos para a oración (Ángelus, Santa Misa, Rosario, oración de envío) e a formación (campaña 2017, como evanxelizar, como gravar un programa). E a partir das 18:30h na Aula Magna do Seminario invítase a todos os oíntes a participar na gravación do programa “Voluntarios”.

Xornada pro orantibus

O lema para a Xornada deste ano 2017 é Contemplar o mundo coa mirada de Deus; é unha expresión tomada da nova constitución apostólica para a vida contemplativa feminina Vultum Dei quaerere (2016), no seu n. 10. O papa Francisco recórdanos como debe ser a contemplación ao mundo e ás persoas: coa mirada de Deus. Deus sempre mira ao mundo e a cada ser humano desde o amor.

Os monxes e monxas que viven, oran e traballan nos máis de 800 mosteiros da Igrexa que peregrina en España foron mirados por Deus cun amor que cativou os seus corazóns transformándoos. E cada día comulgan coas penas e as tristezas dos homes, cos seus gozos máis nobres e as súas esperanzas máis altas.

[Materiais da Xornada]

%d bloggers like this: